Girimananda Suthraya

Girimananda Suthraya mp3 Sound

ගිරිමානන්ද සූත්‍ර සජ්ජායනාව (Girimananda Paritta Chanting) 1

ගිරිමානන්ද සූත්‍ර සජ්ජායනාව (Girimananda Paritta Chanting) 1

Theruwan.org Duration: 16.50

Girimananda Suthraya - ගිරිමානන්ද සූත්‍රය

Girimananda Suthraya - ගිරිමානන්ද සූත්‍රය

Pirith Deshana - පි Duration: 17.15

GIRIMANANDA SUTHRAYA (sinhala Meaning)

GIRIMANANDA SUTHRAYA (sinhala Meaning)

Buddhaghosha Duration: 32.21

මහා ගිරිමානන්ද සූත‍්‍රය 7 වරක් දේශිතයි Maha Girimananda Suthraya 7 Varak

මහා ගිරිමානන්ද සූත‍්‍රය 7 වරක් දේශිතයි Maha Girimananda Suthraya 7 Varak

Soundlanka Duration: 2.07.09

Girimananda Sutraya

Girimananda Sutraya

Bhante Sankichcha Duration: 35.33

ඔබගේ නීරෝගී බව සඳහාම ගිරිමානන්ද සූත්‍රය 21 වාරයක්..................

ඔබගේ නීරෝගී බව සඳහාම ගිරිමානන්ද සූත්‍රය 21 වාරයක්..................

දිලින දි Duration: 3.00.54

Girimananda Suthraya

Girimananda Suthraya

Paramitha Duration: 16.50

ගිරිමානන්ද සූත්‍රය - Girimananda Suthraya

ගිරිමානන්ද සූත්‍රය - Girimananda Suthraya

Dhamma Chintha ධම් Duration: 17.29

මෝර පිරිත ගිරිමාන්ද සූත‍්‍රය මෙත්තානිසංස සූත‍්‍රය Mora Piritha Girimananda Suthraya Meththanisansa S

මෝර පිරිත ගිරිමාන්ද සූත‍්‍රය මෙත්තානිසංස සූත‍්‍රය Mora Piritha Girimananda Suthraya Meththanisansa S

Soundlanka Duration: 1.18.12

රතන සූත්‍රය සහ ගිරිමානන්ද සූත්‍රය මහනාහිමිවරුන්ගේ උපදේශය මත-Rathana Suthraya & Girimananda Suthraya

රතන සූත්‍රය සහ ගිරිමානන්ද සූත්‍රය මහනාහිමිවරුන්ගේ උපදේශය මත-Rathana Suthraya & Girimananda Suthraya

Pirith පිරිත Duration: 24.47

067 Girimananda Sutta - By Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero

067 Girimananda Sutta - By Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero

Mewantha Somarathna Duration: 2.16.23

Pali Chanting - Girimananda Sutta

Pali Chanting - Girimananda Sutta

Vijitha Kirinde Duration: 40.12

ඉතිපිසෝ ගාථාව 108 වරක්  - ඔබගේ හිසරදය, යක්‌ෂ දොෂ, නිවාස ආරක්‍ෂා, ලෙඩ සුව කිරීම භූත දොෂ වලට

ඉතිපිසෝ ගාථාව 108 වරක් - ඔබගේ හිසරදය, යක්‌ෂ දොෂ, නිවාස ආරක්‍ෂා, ලෙඩ සුව කිරීම භූත දොෂ වලට

දිලින දි Duration: 48.06

බලගතු බුද්ධ මන්ත‍්‍ර ඇතුලත් මහා රතන සූත‍්‍ර දේශනාව Powerful Rathana Sutta

බලගතු බුද්ධ මන්ත‍්‍ර ඇතුලත් මහා රතන සූත‍්‍ර දේශනාව Powerful Rathana Sutta

Soundlanka Duration: 2.11.43

Girimananda Sutta - Ven Polpithimukalane Pangnasiri Thero

Girimananda Sutta - Ven Polpithimukalane Pangnasiri Thero

The Buddhist TV | සැ Duration: 1.00.09

Girimananda Suthraya 21 Warak (ගිරිමානන්ද සූත්‍රය 21 වරක්) - Ethabediwewa Mahindarathana Thero

Girimananda Suthraya 21 Warak (ගිරිමානන්ද සූත්‍රය 21 වරක්) - Ethabediwewa Mahindarathana Thero

දැහැමි Desaw Duration: 8.33.48

Galigamuwe Gnanadeepa Thero,darma Dakshhina,girimanandha Suthraya

Galigamuwe Gnanadeepa Thero,darma Dakshhina,girimanandha Suthraya

Sundhara Hudhakalaawa Duration: 53.21

21  Girimananda Suttam  Ven Nauyane Ariyadhamma Thero

21 Girimananda Suttam Ven Nauyane Ariyadhamma Thero

Sadaham Arana Duration: 24.14

සියලු රෝග සමනය කරන ගිරිමා නන්ද පිරිත | Girimananda Piritha | Ape Pansala | Sethpirith | Maha Pirith

සියලු රෝග සමනය කරන ගිරිමා නන්ද පිරිත | Girimananda Piritha | Ape Pansala | Sethpirith | Maha Pirith

Ape Pansala - අපේ Duration: 3.25.02

Girimananda Sutta Explanation - Na Uyane Ariyadhamma Maha Thero

Girimananda Sutta Explanation - Na Uyane Ariyadhamma Maha Thero

Sadaham Deshana Duration: 1.00.32

වසංගත රෝග බිය දුරුකරන ගිරිමානන්ද සුත්‍රය - Girimananda Suthraya

වසංගත රෝග බිය දුරුකරන ගිරිමානන්ද සුත්‍රය - Girimananda Suthraya

SL TAX SOLUTION Duration: 26.43