Ừ Thì Sướng Hơn Là Tiên

My Sharona

My Sharona

The Knack

Người Ta Có Thương Mình Đâu

Người Ta Có Thương Mình Đâu

Trúc Nhân

That's What The Little Girls Do

That's What The Little Girls Do

The Knack

I Knew The Bride

I Knew The Bride

The Knack

Siamese Twins (The Monkey and Me)

Siamese Twins (The Monkey and Me)

The Knack

Good Girls Don't

Good Girls Don't

The Knack

I Ain't the Nigga

I Ain't the Nigga

The Coup

End of the Game

End of the Game

The Knack

Normal as the Next Guy

Normal as the Next Guy

The Knack

Oh Tara

Oh Tara

The Knack